އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު
މ.ކުރެއްދޫގެ

               އިންޑިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ޕޮޕިއުލޭޝަން ސައެންސަސްގައި ޖުލައި 2001 ން މޭ 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ޑިޕްލޯމާ އިން ޕޮޕިއުލޭޝަން ސްޓަޑީޒް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.