އަލްފާޟިލާ ޞާބިރާ އިސްމާޢީލް
ޖަނަވަރީގެ/ކ.މާފުށި

               ބުޓާނުގެ ރޯޔަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހެލްތް ސައެންސަސްގައި އޯގަސްޓު 1998 ން ޑިސެންބަރު 2001 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ޑިޕްލޯމާ އިން ޖެނެރަލް ނާރސިންގ އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.