އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަލީ
ގ.ކޫލްބްރީޒް

               ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީގައި ޖަނަވަރީ 2001 ން އޮކްޓޫބަރު 2003 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ހަޔަރ ޑިޕްލޯމާއިން މެކޭނިކަލް އެންޖިނިއަރިންގ ވިތު ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން އިން އޯޓޯމޮޓިވް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.