އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޔުމްނާ
ގ.ރަންދެލިގެ

               ތައިލެންޑުގެ ރަންގްސިޓް ޔުނިވަރސިޓީގައި ޖަނަވަަރީ 2000 ން ޑިސެންބަރު 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.