އަލްފާޟިލް ޖަމްހަރު އަޙްމަދު
ޝަބްނަމީގެ/ގދ.ރަތަފަންދޫ

               ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީގައި ޖަނަވަރީ 2004 ން އޮކްޓޫބަރު 2004 ށް ފުރިހަަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސް އިން ޓެކްނިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން އިން މެކޭނިކަލް އެންޖިނިއަރިންގ ވިތު ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން އިން އޯޓޯމޮޓިވް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.