އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢިޔާދު
ހ.މެރިިހާނާ

               ބަންގްލަދޭޝްގެ އިސްލަމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީގައި ޖަނަވަރީ 2003 ން އޮކްޓޯބަރު 2004 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސް އިން ޓެކްނިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން އިން އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އެންޖިނިއަރިންގ ވިތު ސްޕެޝަަލައިޒޭޝަން އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސައެންސް އެންޑް އެންޖިނިއަރިންގ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.