އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝެހެޒިނީ
މއ.ޝިމާގު

               އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސްޓާރލިންގގައި 2002 ން 2003 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން އިންގްލިޝް ލޭންގުއޭޖް ޓީޗިންގ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.