ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އަސީލް ޖަލީލު
ގ.ފަހިވާވިލާ

               ނޭޕާލުގެ ޓްރިބުވާން ޔުނިވަރސިޓީގައި އެޕްރީލް 2001 ން އެޕްރީލް 2004 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އިން އޮބްސްޓެޓްރިކްސް އެންޑް ގައިނަކޮލޮޖީ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައިފަަައިވާތީ.