އަލްފާޟިލާ ޝެހެނާޒް ޢަބްދުﷲ
މ.ރަފީގުގެ

               އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ދަ އޮސްޓްރޭލިއަން ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި މާޗް 2002 ން ޖުލައި 2003 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.