ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ
އެވަރގްރީން/ސ.ހިތަދޫ

               ނޭޕާލުގެ ޓްރިބުވާން ޔުނިވަރސިޓީގައި އެޕްރީލް 2000 ން މެއި 2003 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް ސަރޖަރީ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.