އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަލީމް
ހ.ގްރީންލައިޓް

               ޕާކިސްތާނުގެ ބަޤާއީ މެޑިކަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި މާޗް 1999 ން މާޗް 2001 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މަސްޓަރ އޮފް ސައެންސް އިން ހިމަޓޮލޮޖީ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.