އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އާޝާން
ގ.ނާގިން

               މެލޭޝިޔާގެ ކޭ.ޑީ.ޔޫ. ކޮލެޖުގައި ޖުލައި 2002 ން އޮގަސްޓު 2003 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.