ޑޮކްޓަރ ޢަަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ކަރަންކާގެ/ބ.ހިތާދޫ

               ޕާކިސްތާނުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒުގެ ރޮނގުން 2003 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިލުކުރައްވައިފައިވާތީ.