އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު މަނިކެ
ގދ. ގައްދޫ އަލަނާސިގެ

 ކަސަބު ބޯވަޅު ގެތުމާއި، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ކަސަބު ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ މުބާރާތުން  1 ވަނަ ހާސިލު ކުރެއްވުން. ކަސަބުން އޭނާ ހައްދާވަފައިވަނީ މިނިވަން 50 ގެ ލޯގޯ.