އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފަޒްނާ ރަޝީދު
މ. ޒޭވަރު

 ކުޑަކުދިންނަށް ދިވެހިބަހުން [ނާވިލު] ލިޔުމުގެ މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރެއްވުން. ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަމަކީ [ފަނާރު]