އަލްފާޟިލް ޝަބީބް ތައުފީޤު
ގ. ރަންހިރި

 ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ ކިބައިގައި އިސްލާމީ ރިވެތި އާދަތަކާއި، އަޚްލާޤީ މާތް ސިފަތައް ހަރުލެއްވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ލިޔެފައިވާ ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަފޮތާއި، ކިޔާހިތްވާގޮތަށް އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު އެނގޭގޮތަށް ލިޔެފައި ހުންނަ ރަސޫލާގެ ސީރަތާއި، އިހުގެ މުސްލިމް މާތް ބޭކަލުންގެ ދިރިއުޅުއްވުން ސިފަކޮށްދޭގޮތަށް ވާހަކަފޮތް ލިޔުމުގެ މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހާސިލު ކުރެއްވުން. ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަމަކީ [ޢަޖައިބެއްފަދަ ޝައިޚަކާއެކު އަގުހުރި ވަގުތުތަކެއް]