ސާޖެންޓް ޙަސަން ސާއިދު
ކ. ގާފަރު ނިޔަމި

 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 1 ން 9 އަށް ރިޔުނިއަންގައި ބޭއްވުނު 9 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފައިނަލުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، ރަން މެޑެލް ހާސިލުކުރެއްވުން.