އަލްފާޟިލާ ސުހައިދާ އިބްރާހީމް
މއ. ރަބީޢުގެ

 މެލޭޝިއާގެ އިންތި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން 2015 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރސް (އޮނަރސް) ޑިގްރީ އިން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.