އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަޒުރާ
ލ. މުންޑޫ ބަނަފްސާގެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2013 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމް (އޮނަރސް) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.