އަލްފާޟިލާ ޢުޒްމާ ޢަބްދުއްލަޠީފް
މ. ކޮކާވިލާ

 މެލޭޝިއާގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޔުނިވަރސިޓީން 2013 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ސްޓެފަރޑްޝަޔަރ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް ވިތް ފަސްޓް ކްލާސް އޮނަރސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން