އަލްފާޟިލް ޣާނިމް ޙުސައިން
ގއ. ގެމަނަފުށީ ހަބަރުގެ

 ވިލާ ކޮލެޖުން 2015 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް ޝަރީޢާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.