ޑޮކްޓަރ ޝީމާ ސަޢީދު
ބްލޫމިންގ/ސ.މީދޫ

               ކެނެޑާގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގައި ކަރިކިއުލަމް ސްޓަޑީޒުގެ ރޮނގުން 2003 ވަނަ އަހަރު ޑޮކްޓަަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ.) ހާސިިލުކުރައްވައިފައިވާތީ.