އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު
ފިނިފެންމާގެ/އދ. މާމިގިލި

         2007 ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓު މަހު ޝްރީލަންކާގައި އޮތް ޝެފްސް ގިލްޑް އޮފް ލަންކާ މުބާރާތުގެ ބަޓަރ ސްކަލްޕްޗަރ ކެޓަގަރީން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، ރަންމެޑެލް ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.