އަލްފާޟިލް ޔަޒީދު އަޙްމަދު
އައްސޭރިވިލާ/ލ. މާވަށް

              2007 ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓުމަހު ޝްރީލަންކާގައި އޮތް ޝެފްސް ގިލްޑް އޮފް ލަންކާ މުބާރާތުގެ ފުރުޓް އެންޑް ވެޖިޓަބަލްސް ކަރވިންގ ކެޓަގަރީން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، ރަންމެޑެލް ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.