އަލްފާޟިލް ޢަލީ ފަހުމީ
ގަނދަކޯޅިގެ/ސ. މަރަދޫ

            2007 ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓު މަހު ޝްރީލަންކާގައި އޮތް ޝެފްސް ގިލްޑް އޮފް ލަންކާ މުބާރާތުގެ ފުރުޓް އެންޑް ވެޖިޓަބަލްސް ކަރވިންގ ކެޓަގަރީން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، ރަންމެޑެލް ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.