އަލްފާޟިލް ޙަސަން ސަޢީދު
މެމޯސާގެ/ސ. ހިތަދޫ

        2007 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓުމަހު ޝްރީލަންކާގައި އޮތް ޝެފްސް ގިލްޑް އޮފް ލަންކާ މުބާރާތުގެ ފުރުޓް އެންޑް ވެޖިޓަބަލްސް ކަރވިންގ ކެޓަގަރީން 1 ވަނަ ހޯއްދަވައި، ރަންމެޑެލް ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.