ވޮރަންޓް އޮފިސަރ ގްރޭޑް 1 ޙުސައިން ޞަލާޙް
ނިރޮޅުމާގެ/ތ. ތިމަރަފުށި

       އިންޑިޔާގެ ނޭވަލް ޝިޕް ވަލްސޫރާގައި، ޖަނަވަރީ 2004 ން އޮކްޓޫބަރު 2005 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި އިލެކްޓްރިކަލް ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން ކޯހުގެ ފޮރިން ޓްރޭނީ އޮފިސަރުންގެ ބައިން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވިފައިވާތީ.