އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޢަޘްމަތު ޢަލީ
މޫނިމާގެ/ސ. ފޭދޫ

       އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ދަ ފްލިންޑަރސް ޔުނިވަރސިޓީގައި، މާޗް 2004 ން ޑިސެންބަރު 2006 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ބޭންކިންގ އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.