އަލްފާޟިލާ ފަޒްނާ ޝާކިރު
ގ. އޯޑެންސް

        މެލޭޝިޔާގެ ބައިނަރީ ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖުގައި، ސެޕްޓެންބަރު 2003 ން ޖޫން 2006 ށް ހިންގި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނޮދަމްބްރިއާ އެޓް ނިއު ކާސްލްގެ ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް (އޮނަރސް) އިން ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.