އަލްފާޟިލް ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު
ހެޕީނައިޓް/ގއ. ވިލިނގިލި

       ޝްރީލަންކާގެ އޮސްޓްރޭލިޔަން ކޮލެޖް އޮފް ބިޒްނަސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގައި، ޖުލައި 2004 ން ޖުލައި 2006 ށް ހިންގި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެޑިތްކޯން ޔުނިވަރސިޓީގެ ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.