އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރަޝީދު
މެދެގެދަރު/ޏ. ފުވައްމުލައް

             އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ދަ ފްލިންޑަރސް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައުތު އޮސްޓްރޭލިޔާގައި، މާޗް 2004ން ޑިސެންބަރު 2006 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ބޭންކިންގ އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯހުން  1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.