އަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން އާދަމް
ޓުވައިލައިޓް/ގދ. ތިނަދޫ

         ނިއުޒީލެންޑުގެ ލިންކަން ޔުނިވަރސިޓީގައި، ޖުލައި 2003 ން ޑިސެންބަރު 2006 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް ކޮމާސް (ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސް) ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.