އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ވަސީލާ
މއ. ދިއްގަރުގެހުޅަނގުގެ

        މެލޭޝިޔާގެ އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގައި، ނޮވެންބަރު 2004 ން ނޮވެންބަރު 2006 ށް ހިންގި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްޓެފަރޑްޝަޔަރ ޔުނިވަރސިޓީގެ ބެޗްލަރ އޮފް ސައެންސް (އޮނަރސް) އިން ބިޒްނަސް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.