އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަޙުމަދު
ވެށި/ފުވައްމުލައް

           މެލޭޝިޔާގެ ބައިނަރީ ޔުނިވަރސިޓީ ކޮލެޖުގައި، ޖަނަވަރީ 2004 ން ޑިސެންބަރު 2006 ށް ހިންގި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެސްމޭނިޔާގެ ބެޗްލަރ ކޮމާރސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.