އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝާދިޔާ
މ. ޕިސްތާގެ

        އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޯރ ޔުނިވަރސިޓީގައި، ޖުލައި 1999 ން އެޕްރީލް 2002 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސައެންސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.