އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާދިލް
ޑޭޒީމާގެ/ގއ. ދާންދޫ

         މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ ޓެކްނޯލޮޖީ މެލޭޝިޔާގައި، ޑިސެންބަރު 2005 ން އޮގަސްޓު 2007 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް ސައެންސް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ-މެނެޖްމަންޓް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.