އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ރާފިޢު
މ. ކުރެދިގެ

       އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނޮޓިންގހަމްގައި، ސެޕްޓެންބަރު 2005 ން ސެޕްޓެންބަރު 2006 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް ސައެންސް އިން އިންފްރާސްޓްރަކްޗރ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.