އަލްފާޟިލާ ނަސްރީނާ ވަޙީދު
ކްރީމްގެ/ ޏ. ފުވައްމުލައް

        އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އެޑެލައިޑުގައި، ޖަނަވަރީ 2006 ން ޑިސެންބަރު 2006 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި މާސްޓަރ އޮފް ނަރސިންގ ސައެންސް ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.