އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝިޔާމް
މ. ކަފިޔާވިލު

          މެލޭޝިޔާގެ ހެލްޕް ޔުނިވަރސިޓީގައި، ފެބުރުވަރީ 2005 ން އޭޕްރީލް 2006 އަށް ހިންގި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޗާރލްސް ސްޓަރޓް ޔުނިވަރސިޓީގެ މާސްޓަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.