ޑޮކްޓަރ އަފްރާޝީމް ޢަލީ
ގުލްފާމުގެ/ރ. އުނގޫފާރު

         މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލަމިކް ޔުނިވަރސީޓީ މެލޭޝިޔާގައި، 2007 ވަނަ އަހަރު އިސްލަމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހެރިޓޭޖް (ފިޤްހު އެންޑް އުޞޫލުލްފިޤްހު)ގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ  ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.