ޑޮކްޓަރ އަޙުމަދު ޝަމްހީދު
މާވެޔޮދޮށުގެ/ގއ. ދެއްވަދޫ

        އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލީޑްސްގައި، 2007 ވަނަ އަހަރު ޖިއޯޓެކްނިކަލް އެންޖިނިއަރިންގގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.