ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ޝަރީފް
ހ. ޖަނަވަރީވިލާ

           މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ ޓެކްނޯލޮޖީ މެލޭޝިޔާގައި، 2007 ވަނަ އަހަރު އިލެކްޓްރިކަލް އެންޖިނިއަރިންގގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.