ޑޮކްޓަރ ޚަދީޖާ އިބްރާހީމްދީދީ
ގ. ރޯޒަރީ

        ކެނެޑާގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އަލްބަރޓާގައި، 2007 ވަނަ އަހަރު ސެކަންޑްރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.