ޑޮކްޓަރ ފާޠިމަތު މޫސާދީދީ
މ. ޒަމާލިކް

       އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެންޗެސްޓަރގައި، 2007 ވަނަ އަހަރު ޕަބްލިކް ޕޮލިސީ އެންޑް މެނެޖްމަންޓް (ހެލްތު ސަރވިސް މެނެޖްމަންޓް)ގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.