ޑޮކްޓަރ އާމާލު ޢަލީ
ގ.ދޫރިއަން

        އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަންގައި، 2006 ވަނަ އަހަރު ސްކޫލް އިފެކްޓިވްނަސް އެންޑް ސްކޫލް އިމްޕްރޫވްމަންޓްގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އިން އެޑިޔުކޭޝަން ހާސިލުކުރައްވާފައިވާތީ.