އަލްއުސްތާޛާ މަރްޔަމް ޠާއިފާ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި/ޓޯޓަލްގެ

ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާއިން 2012 ވަނަ އަހަރު ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުން ބެޗެލަރސް (އޮނަރސް) ޑިގްރީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން.