އަލްފާޟިލް ޣާނިމް ޙުސައިން
ގއ.ގެމަނަފުށި / ހަބަރުގެ

ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާއިން 2012 ވަނަ އަހަރު އިސްލާމް މުދައްރިސް  ބެޗެލަރސް (އޮނަރސް) ޑިގްރީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން.