އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝިޔާމް
ށ.ފޯކައިދޫ / ޖަބުރޯލުމާގެ

ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލްއިސްލާމިއްޔާއިން 2012 ވަނަ އަހަރު ދިރާސާތު އިސްލާމިއްޔާއިން ބެޗެލަރސް (އޮނަރސް) ޑިގްރީ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން.