އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަންވަރު
އއ.ރަސްދޫ / ބްލޫމީޑް

މެލޭޝިޔާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީން 2009 ވަނަ އަހަރު ބެޗެލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ (އޮނަރސް) ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން.