އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިރުހާސް
ގ.ބީޗްނެސްޓް

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެސްމޭނިއާއިން 2008 ވަނަ އަހަރު ބެޗެލަރ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ (މެރިން އެންޑް އޯފްޝޯ ސިސްޓަމްސް) ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުން.